SOCIEDADE DIXITAL

Unha realidade para o crecemento tecnolóxico da sociedade galega

O uso da tecnoloxía en Galicia experimentou un notable crecemento, especialmente na última década, na que acadou fitos importantes: extensión das redes de banda larga por todo o territorio, aumento dos fogares con Internet e crecemento dos empregos relacionados co sector TIC.

As transformacións que se están producindo no mundo, especialmente no ámbito tecnolóxico, constitúen unha enorme proba para todos os países. Así, os profundos cambios vividos nos últimos anos neste ámbito están facendo mudar a nosa forma de traballar, de relacionarnos cos demais e coa Administración pública e están mudando a importancia e o peso da tecnoloxía no tecido empresarial e produtivo galego.

No caso de Galicia, a evolución tecnolóxica experimentada, especialmente nos últimos anos foi enorme:

Penetración da Sociedade da Información na poboación: unha sociedade dixital preparada para o futuro

O desenvolvemento tecnolóxico e a dixitalización en Galicia creceu exponencialmente nos últimos anos e, polo tanto, a poboación galega está cada vez máis preparada para facer fronte aos retos da era dixital.

Así, a poboación galega ten á súa disposición as infraestruturas e os medios necesarios para dixitalizarse e adaptarse a unha realidade necesariamente tecnolóxica, incluso nas zonas rurais, nas que o despregamento de redes de conexión a Internet foi unha prioridade durante os últimos anos debido a que os medios nestas áreas eran escasos.

A dixitalización é unha realidade, tal e como mostran os seguintes datos e indicadores (Fonte: Informe anual de Sistema de indicadores da sociedade da información de Galicia, OSIMGA, 2019):

  • A utilización de Internet por parte dos galegos aumentou durante o 2019 ata o 80,1 %, o que supón un crecemento de 10 puntos porcentuais con respecto ao ano 2015.
  • A porcentaxe de usuarios de internet incrementouse en Galicia un 6,9 % respecto ao ano 2018 e situouse no 85,6 %.
  • No período 2016-2019 o aumento de fogares galegos con internet foi do 11,9 % fronte ao 11,6 % de España e o 5,9 % da UE.
  • O 88,1 % dos fogares galegos xa contaban con internet no ano 2019, un 2,9 % máis que o ano anterior.
  • A fenda dixital na contratación de internet respecto á media europea reduciuse en 4,4 puntos porcentuais no 2019.

Implantación das TICs nas empresas e pemes: dixitalización do tecido produtivo

A dixitalización e evolución tecnolóxica non só é palpable a través da implantación e do uso de novas tecnoloxías por parte da sociedade galega, senón que o tecido produtivo galego, formado por empresas e pemes, tamén levou a cabo unha transformación enorme grazas ao uso das TIC.

Así, durante o ano 2019, o gasto total en materia TIC das empresas galegas aumentou un 11,7 % respecto ao ano anterior, e superou os 457 millóns de euros (Fonte: A sociedade da información nas empresas de Galicia, OSIMGA, 2019).

Ademais, a contratación de internet entre as pemes e micropemes incrementouse nun 7,8 % nas microempresas galegas, e acadou unha porcentaxe do 78,6 % en 2019, catro décimas por riba da media estatal (78,2 %).

No que respecta ao uso de Internet para relacionarse coas Administracións públicas, a súa utilización está amplamente estendida entre o tecido empresarial galego. No 2020, o 73,9 % das empresas con conexión á Internet realizou xestións electrónicas coas Administracións Públicas, o que supón tres de cada catro negocios.

Por último, un indicador clave para observar este avance tecnolóxico é que, durante o 2019, incrementouse un 16 % o número de empresas galegas de 10 ou máis empregados/as que contrataron especialistas TIC e un 23,9 % conta xa con perfís TIC, e supera á media estatal (18,4 %) en 5,5 puntos porcentuais.