ESTRATEXIA GALICIA DIXITAL 2030. EIXE 5

E5. Conectividade dixital do territorio

Enfoque

Promover unha Galicia máis integrada e conectada, asegurando o acceso á conectividade dixital para todos.

Avanzar na transición cara a un sistema intelixente de transporte e mobilidade, conectado, sostible e seguro como factores esenciais para garantir a vertebración económica, social e territorial.

Onde estamos

Áreas de actuación

  • Potenciar as infraestruturas e servizos de telecomunicacións
  • Promover un transporte e mobilidade dixital e sostible

Programas

  • P13. Programa de infraestruturas dixitais – Sociedade do Xigabit
  • P14. Programa de transporte e mobilidade dixital e sostible