ESTRATEXIA GALICIA DIXITAL 2030. EIXE 1

E1. Goberno e Administración Intelixente

Enfoque

Consolidando un goberno dixital, máis eficaz e eficiente que ofreza:

 • máis e mellores servizos
 • que se basea na xeración de valor mediante a xestión intelixente dos datos
 • que responda ás necesidades e expectativas da cidadanía
 • que facilite a participación da mesma
 • que de forma proactiva, informe e comunique as súas decisións e actuacións baixo un enfoque centrado na cidadanía

Onde estamos

Áreas de actuación

 • Promover un goberno innovador e do coñecemento
 • Potenciar unha Administración dixital das persoas
 • Impulsar unha Xustiza dixital e accesible

Programas

 • P1. Programa de goberno e administración intelixente
 • P2. Programa para o emprego público dixital
 • P3. Programa de dixitalización da xustiza
 • P4. Programa de mellora das capacidades e infraestruturas dixitais da AAPP