Galicia, territorio dixital

Unha trasformación dixital, sostible e inclusiva

As sociedades modernas están a afrontar un cambio profundo e vertixinoso nos modelos de relación e comunicación, na organización e xestión da convivencia, nos servizos e nos ámbitos produtivos. A transición ou transformación dixital implica reproducir o mundo tal e como o coñeciamos en novos contornos tecnolóxicos que acercan ás persoas, axilizan os procesos e democratizan o acceso á información e aos coñecementos.

Esta evolución, que vai máis aló do tecnolóxico, require da asunción dunha nova cultura por parte da cidadanía, que non soamente ten que aprender e adecuarse ás ferramentas, senón que debe acostumarse á lóxica de funcionamento dos novos contornos de comunicación e relación.

O obxectivo de DixiTerrae é o de ofrecer á cidadanía información sobre o proceso de transformación dixital en Galicia e facilitar o acceso e coñecemento dos recursos e ferramentas dispoñibles nos diferentes ámbitos en transición: a educación, a sanidade, os servizos sociais, as relacións coas administracións públicas, a xustiza, a produción primaria, a industria, o comercio, o turismo...

A conectividade, para garantir o acceso ás novas ferramentas e contornos a toda a poboación en todo o territorio; a seguridade para a protección dos datos e informacións, as transaccións monetarias ou comerciais; a simplificación en procesos sinxelos e intuitivos ou a adecuación ás novas esixencias da transición ecolóxica e aos cambios sociais, son algúns dos retos principais deste proceso no que o benestar e a calidade de vida das persoas están no centro de calquera iniciativa.

A transformación dixital

Galicia é unha sociedade pioneira en afrontar o proceso de transformación dixital cunha visión estratéxica. Apostou por un modelo participativo na Axenda Dixital de Galicia 2020 e na Estratexia Galega de Crecemento Dixital. Isto sentou as bases para a Estratexia Galicia Dixital 2030 (EGD2030), que contempla investimentos por máis de 4 000 millóns de euros nos vindeiros anos.

A EGD2030 prevé sete eixos estratéxicos de actuación:  

E un eixo estratéxico transversal:

  • Especialización tecnolóxica centrada en reforzar as capacidades e infraestruturas dixitais de Galicia en tecnoloxías disruptivas (Intelixencia Artificial, ciberseguridade, intelixencia do dato e 5G) e garantir o seu amplo uso na economía e a sociedade.